Ochrona danych OMIDA Group

OMIDA Group Spółka Akcyjna (dalej: Grupa Omida) szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.
Grupę tworzą podmioty działające jako „grupa przedsiębiorstw” zgodnie z art. 4 pkt. 19 RODO, przy czym spółkami w modelu współadministracji są następujące firmy:

 • OMIDA Group Spółka Akcyjna, Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk;
 • Omida Logistics Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk;
 • Omida Solutions Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk;
 • NewLogis Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk;
 • Omida Shared Service Center Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk;
 • OMIDA IBERICA, S.L. con NIF: B10528941 y con domicilio en calle 60, núm. 25, puerta 5, 08040 Barcelona;
 • Omida Logistcs S.R.L. Adresa: Str. Col Stefan Stoika, 29, Bl:19, Sc:b, Et:1, Ap:63, 12243 CIF: 46213732 Reg.com.: J40/10227/2022.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk
 • przez e-mail: bok@omida.pl
 • telefonicznie: +48 58 741 88 14

Spółka wiodąca sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie Omida.

Realizując obowiązek określony w art. 26 RODO informujemy, że każdy z Administratorów samodzielnie realizuje ciążące na nim obowiązki w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

Ponadto każdy z Administratorów ma prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów oraz pracowników.

Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adresem Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 • mailowo pod adresem iodo@omida.pl.
 • Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Manowski

Polityka ochrony danych osobowych Grupy Omida w zakresie międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych związanych z obsługą obrotu towarowego – dokumenty do pobrania:

Usługi świadczone przez OMIDA Group S.A. aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk i podmioty powiązane z Grupą Omida obejmują przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą, w imieniu Klienta/Kontrahenta. W odniesieniu do takich danych osobowych Grupa Omida będzie pełnić funkcję Podmiotu przetwarzającego, a Klient/Kontrahent będzie pełnić funkcję Administratora. Tego typu przetwarzanie jest przedmiotem wyżej wymienionej i opublikowanej Polityki.

Dodatkowo informujemy, że aby skorzystać z praw związanych z przetwarzaniem danych
mogą się Państwo bezpośrednio skontaktować z naszym inspektorem danych lub skorzystać z poniższych formularzy: