Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Bartłomiejem Glinką, CEO OMIDA Group! 🚀
▶ Przedstawiamy Wam część fascynującej historii OMIDA Group. Wywiad ujawnia, jak marka przekształciła wyzwania w możliwości, adaptując się do dynamicznie zmieniającego środowiska biznesowego.
▶ W wywiadzie omawiamy to, jak OMIDA Group poradziła sobie z „bólami wzrostowymi” i jakie strategiczne decyzje pomogły przezwyciężyć te trudności, kształtując kierunek jej rozwoju. Znaczącą rolę w rozwijaniu potencjału firmy odegrała współpraca z Inventity, a także wykorzystanie innowacyjnych metod i podejść, które przyczyniły się do osiągnięcia stabilności finansowej i efektywności operacyjnej, o czym również opowiadamy w rozmowie.
📈 To nie tylko opowieść o firmie, ale także lekcja, jak elastyczność, innowacyjność i strategiczne myślenie prowadzą do sukcesu w biznesie. Obejrzyj wywiad i odkryj wyjątkową podróż OMIDA Group! 📈

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Inventity Foundation i metodyce Growing Pains Strategy® odsyłamy na stronę: https://www.inventity.net/. Inventity to zespół, który koncentruje się na dostarczaniu niestandardowych rozwiązań biznesowych i pomaga na wszystkich etapach rozwoju organizacji.

#OMIDAGroup #InventityFoundation #SukcesBiznesowy #Wywiad #Innowacje #RozwójFirmy #GrowingPainsStrategy


Enjoy the interview with Bartłomiej Glinka, CEO of OMIDA Group! 🚀
▶ We bring you part of OMIDA Group’s fascinating story. The interview reveals how the brand has turned challenges into opportunities, adapting to a dynamically changing business environment.
▶ In the interview, we discuss how OMIDA Group dealt with „growth pains” and what strategic decisions helped overcome these difficulties, shaping the direction of its development. Collaboration with Inventity played a significant role in developing the company’s potential, as well as the use of innovative methods and approaches that contributed to achieving financial stability and operational efficiency, which we also discuss in the interview.
📈 This is not only a story about the company, but also a lesson on how flexibility, innovation and strategic thinking lead to business success. Watch the interview and discover OMIDA Group’s unique journey! 📈

If you would like to learn more about Inventity Foundation and the Growing Pains Strategy® methodology we refer you to: https://www.inventity.net/. Inventity is a team that focuses on providing customized business solutions and helps at all stages of an organization’s development.

Inne Artykuły